statuten

STATUTEN VAN DE BEROEPSVERENIGING NEDERLANDSE BOUWSPECIFICATIEDESKUNDIGEN


Naam en zetel
Artikel 1:
1. De vereniging draagt de naam: Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen, afgekorte naam: “BNB”, en wordt in de statuten hierna verder aangeduid als BNB.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam.


Doel
Artikel 2:
1. De BNB is een algemene beroepsvereniging van bouwspecificatiedeskundigen en stelt zich voor haar leden, ten doel het:
a. bevorderen van kennis;
b. behartigen van belangen.
Onder bouwspecificatiedeskundige wordt verstaan iemand die zich professioneel bezig houdt met het vervaardigen dan wel verwerken van algemene voorwaarden en bouwspecificaties in de ruimste zin van het woord.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het bevorderen van overleg tussen de leden over de inhoud van het beroep;
b. het scheppen van mogelijkheden voor en het bevorderen van een voortdurende toetsing en aanpassing van de uitoefening van het beroep van bouwspecificatiedeskundige aan de maatschappelijke en branche gebonden ontwikkelingen;
c. het samenwerken en het voeren van overleg met andere organisaties welke opereren in de bouwsector.


Duur
Artikel 3:
1. De BNB is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de BNB is het kalenderjaar.


Leden
Artikel 4:
1. De BNB kent de volgende onderscheiding van lidmaatschapsvormen:
a. gewoon;
b. ere;
c. aspirant;
d. geassocieerd.
2. Gewone leden:
Gewone leden van de BNB kunnen zijn, in Nederland woonachtige natuurlijke personen die in de uitoefening van het vakgebied hanteren op een niveau dat voldoet aan de kwalificatie-eisen van de BNB.
3. Ere leden:
Ereleden van de BNB kunnen zijn gewone leden die zich voor de BNB en/of voor het aanzien van vakgebied bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
4. Aspirant leden:
Aspirant leden van de BNB kunnen zijn, in Nederland woonachtige natuurlijke personen die nog niet voldoen aan de eisen, in een door de algemene vergadering vast te stellen Reglement van Toelating gesteld aan de overige lidmaatschapvormen.
5. Geassocieerde leden:
Geassocieerde leden van de BNB kunnen zijn, natuurlijke personen of rechtspersonen, die grotendeels werkzaam zijn in de aanpalende specifieke vakgebieden.
6. De toelatingseisen voor de leden worden nader geregeld in het Reglement van Toelating.
7. De leden dienen de door de de algemene vergadering vast te stellen Gedragscode te onderschrijven en voor zover op hen van toepassing na te leven.
8. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het
bestuur afgegeven schriftelijke verklaring. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
9. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
10. Over de benoeming tot erelid van de BNB beslist de algemene vergadering op voorstel van het bestuur.
Artikel 5:
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden van het lid;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging door de BNB;
d. ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
3. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de BNB in een andere rechtsvorm of tot fusie.
4. Opzegging van het lidmaatschap namens de BNB kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
a. wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand voor één november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de BNB over het lopende boekjaar heeft voldaan;
b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de BNB niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de Statuten, Reglementen, Besluiten en dergelijke van de BNB handelt of wanneer het lid de BNB op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.


Rechten van leden
Artikel 6:
1. Alle leden hebben het recht van initiatief, voor zover Statuten en
Reglementen dat niet beletten.
2. Alle leden hebben recht tot toegang tot de algemene vergadering, de kennisbijeenkomsten of gelijkwaardige bijeenkomsten.
3. Stemrecht:
3.1 Bij stemmingen in de algemene vergadering van de BNB of daarmee gelijkgestelde stemmingen hebben uitsluitend onderstaande leden stemrecht:
a. Gewone leden;
b. Ereleden,
als gevolg waarvan enkel deze leden zijn aan te merken als leden als bedoeld in de wet.
3.2 Dit recht bij voorkeur persoonlijk uit te oefenen doch de leden kunnen één of meerdere personen aanwijzen om zich laten vertegenwoordigen middels een volmacht.
3.3 Bij stemmingen in de algemene vergadering van de BNB of daarmee gelijkgestelde stemmingen hebben uitsluitend onderstaande leden adviesrecht:
a. Aspirant leden;
b. geassocieerde leden.
4. Uitsluitend:
a. gewone leden;
b. ereleden.
kunnen deel uitmaken van het bestuur van de BNB.
Tenzij de algemene vergadering per situatie hier anders over beslist in een uitzonderlijke situatie.
5. Alle leden kunnen deel uitmaken van een werkgroep van de BNB.
6. Uitsluitend:
a. gewone leden;
b. ereleden,
kunnen deel uitmaken van het College van Toezicht en/of de Raad van Beroep.
7. Recht van informatie:
Alle leden hebben, behoudens het gestelde in artikel 15, zowel actief als passief recht van informatie.
7.1 Actief recht van informatie:
Actief recht van informatie kan worden geeffectueerd door:
a. vrijheid van publicatie in het officiële orgaan van de BNB, mits het gepubliceerde geen commercieel karakter heeft;
b. spreekrecht in vergaderingen van de BNB.
7.2 Passief recht van informatie:
Passief recht van informatie kan worden geëffectueerd door:
a. het recht op het ontvangen van het officiële orgaan van de BNB;
b. recht op inzage in de stukken (notulen, brieven, enzovoorts) van de BNB.
8. Recht op vermelding op BNB website hebben de onderstaande leden:
a. gewone leden;
b. ereleden;
c. geassocieerde leden.
9. Recht op bedongen collectiviteitskorting(en) hebben de onderstaande leden:
a. gewone leden;
b. ereleden.
10. Alle leden hebben recht op support.
11. Recht op de BNB gereedschapskist hebben de onderstaande leden:
a. gewone leden;
b. ereleden;
c. geassocieerde leden
12. Blijk van lidmaatschap:
12.1 Leden van de BNB kunnen, in correspondentie en/of publicaties, op onderstaande wijze blijk geven van hun lidmaatschap:
a. gewoon lid: lid van de BNB of lid BNB of BNB;
b. erelid: erelid van de BNB of erelid BNB of BNB;
c. aspirant lid: aspirant lid van de BNB of aspirant lid BNB;
d. geassocieerd lid: geassocieerd lid van de BNB of geassocieerd lid BNB.
12.2 Leden van de BNB kunnen, in correspondentie en/of publicaties het logo van de BNB voeren.


Verplichtingen van de leden
Artikel 7:
1. De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de Statuten en aan alle op hen van toepassing zijnde Reglementen welke door de algemene vergadering zijn of worden vastgesteld.
2. Verplichting tot betaling contributie hebben de onderstaande leden:
a. gewone leden;
b. geassocieerde leden.
3. Verplichting deelname periodiek beroepsonderwijs (“PBO”) of gelijkwaardig hebben de onderstaande leden:
a. gewone leden;
b. ereleden.
4. Alle leden zijn gehouden zich te onderwerpen aan uitspraken van Raad van Beroep.


Toetsing van de gedragscode en behandeling van klachten
Artikel 8:
1. De leden van de BNB zijn onderworpen aan regelingen voor de toetsing van de Gedragscode en de behandeling van klachten, voor zover op hen van toepassing verklaard.
2. De toetsing van de Gedragscode en de behandeling van klachten zullen worden opgedragen aan respectievelijk:
a. College van toezicht;
b. Raad van beroep.
De leden van deze colleges worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd en ontslagen.
3. Het aantal en de samenstelling van de in dit artikel lid 2 genoemde colleges alsmede de werkwijze en de bevoegdheid tot het toepassen van sancties met inbegrip van de beroepsmogelijkheden en de procedure daarvan zullen bij een door de algemene vergadering vast te stellen Reglement van Toetsing worden geregeld.


Werkgroepen
Artikel 9:
1. Op voorstel van het bestuur of tenminste tien leden, kan de algemene vergadering besluiten tot het instellen van werkgroepen, welke een, bij de instelling nader te omschrijven, arbeidsterrein hebben. Al hetgeen betrekking heeft op de samenstelling, taak en werkwijze ener werkgroep, alsmede de bevoegdheden en verplichtingen van de leden der werkgroep, wordt in een door de algemene vergadering vast te stellen Huishoudelijk Reglement geregeld.
2. De in dit artikel lid 1 genoemde werkgroepen hebben nimmer rechtspersoonlijkheid.


Geldmiddelen
Artikel 10:
1. De geldmiddelen van de BNB bestaan uit:
a. contributies;
b. entreegelden;
c. vrijwillige bijdragen;
d. andere inkomsten.
2. Het bestuur legt een begroting voor het komende jaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering in het najaar, voorafgaand aan het nieuwe boekjaar. In het begrotingsvoorstel is opgenomen een voorstel voor contributie en entreegeld voor het komende jaar.
3. In bijzondere gevallen kan het bestuur een verlichting van de contributieplicht verlenen.


Bestuur
Artikel 11:
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vier en ten hoogste zes personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Een bestuurslid kan meerdere functies vervullen.
2. De bestuursleden worden met inachtneming van artikel 6 lid 4 door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de BNB. De meerderheid van het bestuur dient gewoon en/of ere lid te zijn. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene vergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. De schorsing eindigt wanneer de algemene vergadering niet binnen drie
maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vijf jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar. Een bestuurslid kan maximaal twee (2) perioden aaneengesloten deel uit maken van het bestuur.
6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 14 tot en met 18 zoveel mogelijk van toepassing
Artikel 12:
1. Het bestuur is belast met het besturen van de BNB.
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de BNB zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Artikel 13:
1. Het bestuur vertegenwoordigt de BNB.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter
tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.


Algemene vergadering
Artikel 14:
De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland.
Artikel 15:
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
2. Een geschorst lid heeft geen stem in de algemene vergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt
herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
6. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is ieder lid bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en – voor zover hem dit toekomt – het stemrecht uit te oefenen, mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
7. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
Artikel 16:
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het, door de voorzitter aangewezen, aanwezige bestuurslid. Indien in gevolge het vorenstaande niemand belast is met de leiding van de algemene vergadering, wijzen de aanwezige bestuurders een persoon aan om de vergadering te leiden. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
Artikel 17:
1. Jaarlijks worden ten minste twee algemene vergaderingen gehouden, waarvan één binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, en één in het najaar.
2. In de eerste algemene vergadering brengt het bestuur zijn verslag uit over de gang van zaken in de BNB en over het gevoerde beleid.
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter vaststelling aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
3. Van de getrouwheid van de stukken als bedoeld in het vorige lid wordt aan de algemene vergadering in het voorjaar een verklaring overlegd afkomstig
van een kascommissie, jaarlijks benoemd door de algemene vergadering, van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur uitmaken.
Bij afwezigheid van deze kascommissie dient een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, overlegd te worden.
4. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de BNB te geven.
5. De kascommissie onderzoekt de in lid 2 en lid 4 bedoelde stukken.
6. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de BNB door een deskundige doen bijstaan. De kascommissie brengt aan de algemene vergaderingen verslag van haar bevindingen uit.
Artikel 18:
1. Algemene vergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie of gelijkwaardig in ten minste één in Nederland veel gelezen dagblad of gelijksoortig medium De verzoekers kunnen alsdan
anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
3. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Statutenwijziging
Artikel 19:
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, aan de leden beschikbaar stellen en deze daartoe ten minste op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.


Ontbinding en vereffening
Artikel 20:
1. Het bepaalde in artikel 19 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de BNB.
2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de BNB.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de BNB voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de BNB uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.


Reglementen
Artikel 21:
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en
wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 19 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.


Slotbepaling
Artikel 22:
Aan de algemene vergadering komen in de BNB alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.