regeling bij- en nascholing bouwspecificatiedeskundigen

Artikel 1 Algemeen

1) Conform artikel 7 lid 3 van de statuten hebben gewone leden en ereleden die het vak van bouwspecificatiedeskundige praktiseren de verplichting om deel te nemen aan periodiek beroepsonderwijs.
2) Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:
a) Statuten: statuten van de BNB;
b) Bouwspecificatiedeskundige: degene die als bouwspecificatiedeskundige gewoon lid of erelid is van de BNB;
c) Periodiek beroepsonderwijs: bij- en nascholing in de vorm van het deelnemen aan, volgen van of verrichten van activiteiten die kennis, vaardigheden en inzicht met betrekking tot de beroepsuitoefening van bouwspecificatiedeskundige op peil houden en/of versterken en vergroten;
d) Praktiseren: het vak bijna dagelijks in de praktijk brengen in het economisch verkeer.


Artikel 2 Bij- en nascholing
1) Bij- en nascholing kan plaatsvinden door middel van het, zowel fysiek als langs elektronische weg of elektronisch communicatiemiddel, deelnemen aan of volgen van één van de volgende, het vakgebied aangaande, activiteiten (niet- limitatief):
a) Cursus: zijnde dagdeelcursussen, dagcursussen, meerdaagse cursussen en bedrijfsgerichte cursussen, een lesblok of een reeks lesblokken die elkaar volgens een zeker plan opvolgen en een afgerond geheel vormen, leidend tot een certificaat of gelijkwaardig;
b) Cursus: zijnde een opleiding of leergang, een reeks lesblokken die elkaar volgens een zeker plan opvolgen en een afgerond geheel vormen, getoetst door middel van een proeve van bekwaamheid of examen, leidend tot een diploma of gelijkwaardig;
c) Excursie: georganiseerd bezoek aan een of meerdere gebouwen, met toelichting, eventueel gecombineerd met één of meer lezingen;
d) Lezing: voordracht over een van tevoren bepaald onderwerp in een bijeenkomst;
e) Seminar, webinar, workshops of lezingen, eventueel gecombineerd;
f) Symposium: discussiebijeenkomst over een van tevoren bepaald onderwerp, over het algemeen gestructureerd rond een aantal lezingen;
g) Training: begeleide oefening in een bepaalde vaardigheid, gerichte scholing met de nadruk op beheersing van een vaardigheid;
h) Workshop: bijeenkomst ter bespreking of beoefening van actuele methodieken en ontwikkelingen;
i) Kennisbijeenkomst: een door de BNB (mede) georganiseerde kennisbijeenkomst.
2) Bij- en nascholing kan tevens plaatsvinden door middel van het verzorgen of verrichten van de volgende, het vakgebied aangaande, activiteiten:
a) Het schrijven van een artikel in een vaktijdschrift of online en dergelijke;
b) Het doen of begeleiden van onderzoek en literatuurstudie, gestructureerd op basis van een onderzoeksplan met doelstelling;
c) Het inhoudelijk verzorgen of verrichten van een activiteit als bedoeld in het eerste lid, voor zover dit niet tot een reguliere taak van de betrokken bouwspecificatiedeskundige behoort;
d) Het inhoudelijk verzorgen of verrichten van een activiteit in een BNB-werkgroep, commissie of gelijkwaardig;
e) Het inhoudelijk verzorgen of verrichten van een activiteit in een werkgroep buiten de BNB.


Artikel 3 Passende bij- en nascholing
1) Bij- en nascholing wordt als passend in de zin van artikel 7, lid 3 van de statuten aangemerkt indien de primaire doelstelling is het op peil houden en/of versterken en vergroten van de kennis, vaardigheden en inzicht en de activiteit binnen de reikwijdte van het vakgebied van het maken van bouwspecificaties valt of een directe relevantie heeft voor de beroepsuitoefening van de bouwspecificatiedeskundige.
2) Onverminderd artikel 3, eerste lid, is een bij- en nascholingsactiviteit in elk geval passend, indien ze wordt aangeboden door of namens de BNB.


Artikel 4 Bepaling (van het) aantal uren
1) Om hun vakkennis op peil te houden dienen bouwspecificatiedeskundigen jaarlijks tenminste 16 uur aan bij- en nascholing te besteden.
2) De aan bij- en nascholing te besteden tijd wordt als volgt bepaald:
a) bij een cursus, excursie, lezing, opleiding, seminar, webinar, symposium, training, workshop of kennisbijeenkomst: de daadwerkelijk aan de inhoudelijke activiteit bestede tijd;
b) bij het schrijven van een artikel als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a: voor elke 250 woorden één uur;
c) bij het doen of begeleiden van onderzoek en literatuurstudie als bedoeld in artikel 2 tweede lid onderdeel b: voor ieder dagdeel één uur;
d) bij het inhoudelijk verzorgen van een activiteit als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel c: voor elk half uur één uur;
e) bij het inhoudelijk verzorgen van een activiteit als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel d: voor elk half uur één uur.

Artikel 5 Verantwoording naleving
1) De verantwoordelijkheid voor de naleving van deze bij- en nascholingsactiviteiten ligt bij
bouwspecificatiedeskundige zelf. De bouwspecificatiedeskundige moet bereid zijn om het persoonlijk bijgehouden
overzicht van bij- en nascholingsactiviteiten, achteraf en desgevraagd, te laten zien.
2) De bouwspecificatiedeskundige zal een bewijs van deelname in de vorm van een certificaat, diploma, presentielijst of gelijkwaardig proberen te verkrijgen, teneinde te kunnen laten zien hoe aan de bij- en nascholing invulling is gegeven.
3) Het persoonlijk bijgehouden overzicht alsmede de bewijzen van deelname zullen door de
bouwspecificatiedeskundige, opdat de verworven competenties aantoonbaar zijn, opgenomen worden in een dossier als onderdeel van een portfolio.


Artikel 6 Slotbepalingen
1) Deze regeling, die is goedgekeurd door het bestuur en de leden van de BNB op 28 augustus 2020, wordt gepubliceerd op de website van de BNB;
2) Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021;
3) Deze regeling is nieuw en vervangt de voormalige PBO-regeling van de BNB.
4) Het BNB-bestuur zal jaarlijks rapporteren over deze regeling in het jaarverslag.
5) In samenspraak met de leden wordt de regeling periodiek geëvalueerd.