huishoudelijk reglement

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw Huishoudelijk reglement, ook ivm de naamswijziging van de vereniging.  Onderstaand het oude, nog niet bijgewerkte Huishoudelijk reglement.

»Artikel 1   Begrippen
1.01Bestekdeskundige
Onder een bestekdeskundige wordt verstaan een persoon die een zodanig geheel van gespecialiseerde kennis en vaardigheden bezit van de bouwkunde en/of civiele, technologie, ontwerpen uitvoeringsmethoden en juridische processen, dat hij enerzijds een project kan overzien en anderzijds in staat is de benodigde elementen van het bestek te omschrijven. De bestekdeskundige houdt zich overwegend bezig met het geschreven deel van het bestek en zorgt dat dit samen met de overige documenten een juridisch sluitend contractstuk vormt.
1.02Bouwkundig
Het begrip bouwkundig omvat alle functionele en technische aspecten die bij de ontwikkeling, de oprichting en de instandhouding van gebouwen van belang zijn.
1.03GWW
Het begrip GWW omvat alle functionele en technische aspecten die bij de ont-wikkeling, de oprichting en de instandhouding van civiele techniek & infrastructuur.
1.04Bestek
Onder Bestek wordt verstaan het geheel aan documenten (zowel de tekeningen als het geschreven deel) dat het contractstuk vormt tussen opdrachtgever en aannemer.
1.05Project
Onder een project wordt verstaan:

a)Onroerend goed in zijn totaliteit;


• Bouwwerk;


• Gebouw.

b)Grotendeels zelfstandige elementclusters van het onroerend goed;

c)Activiteiten met betrekking tot het onroerend goed.
1.06Projectstadia
Onder projectstadia wordt verstaan de alle of meer op opzichzelfstaande fasen waarin een project kan verkeren. De samenhang en de nadere detaillering van bovenge-noemde fasen is weergegeven in ontwerp NEN 2574, bijlage B, september 85 en de NEN 2699.
1.07Vereniging
Conform artikel 1 der statuten draagt de vereniging de naam: Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen en wordt aangeduid als BNB.
»Artikel 2   Bestuur

Ten aanzien van samenstelling, taak en bevoegdheden van het Bestuur geldt het bepaalde in de artikelen 16, 17, en 18 der statuten.
»Artikel 3   Verkiezing

Het Bestuur wordt met meerderheid van stemmen door de ledenvergadering gekozen. Het Bestuur stelt voor elke vacature ten hoogste twee kandidaten. Elk lid is eveneens bevoegd uiterlijk een week voor de ledenvergadering een kandidaat te stellen mits deze kandidaat wordt gesteund door ten minste vijf stemgerechtigde leden. De verkiezing geldt voor de periode van vijf jaar. Aan elke kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee derde der uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ledenvergadering, waarin ten minste twee derde van de leden is vertegenwoordigd.
»Artikel 4   Voorzitter

De voorzitter, of bij diens ontstentenis de plaatsvervangend voorzitter, leidt de vergaderingen van leden en Bestuur, behoudens het geval waarin artikel 20 lid 4 der statuten van toepassing is. De voorzitter stelt in overleg met de uitvoerend secretaris de agenda der vergadering op.
»Artikel 5   Penningmeester en Secretaris

De penningmeester is in het kader van de begroting belast met het beheer der geldmiddelen. De secretaris is verantwoordelijk voor de organisatie en convocatie van vergaderingen en een ordelijke verslaglegging van de verenigingsactiviteiten.
»Artikel 6   Uitbesteding

Het Bestuur kan tot bijstand van de secretaris het secretariaat laten verzorgen door een professionele instelling. Het Bestuur kan de penningmeester machtigen een deel van zijn taak te delegeren aan een daartoe gekwalificeerde instelling.
»Artikel 7   Werkgroepen en Commissies

Het Bestuur kan ter voorbereiding van zijn besluiten, dan wel ter ondersteuning van zijn beleid, werkgroepen en commissies uit de leden samenstellen. Samenstelling en taak van deze werkgroepen en commissies worden door het Bestuur geregeld.
»Artikel 8   Afvaardiging

Het Bestuur kan leden afvaardigen naar bijeenkomsten van andere organisaties. Deze leden kunnen een door het Bestuur bepaalde volmacht verkrijgen.
»Artikel 9   Studiegroepen

Het Bestuur kan studiegroepen instellen met een door het Bestuur bepaalde taak.
»Artikel 10   Geldmiddelen

De geldmiddelen van de BNB bestaan uit:

entreegelden

contributies

vrijwillige bijdragen en andere inkomsten zoals advertenties in publicaties en entreegelden voor themabijeenkomsten
10.01Entreegelden en Contributies
De hoogte van de verschillende contributies en verschuldigde entreegelden van de nieuwe leden, benevens de formule ter bepaling van de differentiaties daarin, wordt vastgesteld door de ledenvergadering.
De ledenvergadering stelt tevens vast wat de minimale dienstverlening zal inhouden als tegenprestatie van de kant van de BNB voor met name de bureaucontributies.
10.02Vrijstelling
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van hun persoonlijke ledencontributie.
10.03Betalingstermijnen
De contributies dienen binnen 30 dagen na facturering te zijn voldaan.
De penningmeester is bevoegd om bij in gebreke daarvan, de contributies te innen op kosten van de nalatige.
Het entreegeld van nieuwe leden dient, tezamen met de verschuldigde contributies, binnen een maand na de kennisgeving van toelating te zijn voldaan.
De penningmeester is bevoegd om, bij in gebreke daarvan, de gelden op kosten van de nalatige te innen.
10.04Tussentijdse toelating
Leden, die in de loop van een verenigingsjaar worden toegelaten, betalen naar rato van het aantal nog komende maanden (in hele aantallen afgerond). Als moment van toela-ting geldt de datum waarop de toelatingsactie haar positief oordeel aan het secretariaat heeft gemeld.
10.05Schorsing
Met betrekking tot schorsing is het gestelde in artikel 15.02 der Statuten van toepassing.
10.06Rentevergoeding
Bij het verstrijken van de termijnen genoemd in de leden 3 en 4 van dit artikel, alsmede over de termijn van de schorsing is de penningmeester gerechtigd een rentevergoeding te vorderen ter hoogte van het wettelijk rentepercentage.
10.07Contributieverhoging
Tijdens de algemene ledenvergadering kan bij stemming door de leden de contributie worden verhoogd.
»Artikel 11   Lidmaatschappen
11.01Binnen de vereniging zijn meerdere lidmaatschappen, met de daarbij behorende contributie, te onderscheiden:

A.Bureaulidmaatschap

B.Persoonlijk lidmaatschap

C.Aspirant lidmaatschap

D.Geassocieerd lidmaatschap
11.02A. Bureaulidmaatschap
Bureauleden van de BNB kunnen zijn in Nederland gevestigde te goeder naam en faam bekend staande adviesbureaus, bedrijven of organisaties, die in de normale uitoefening van hun bedrijf advieswerk of diensten (niet zijnde werken van stoffelijke aard) verrichten, die in belangrijke mate zijn gebaseerd op de bestekkunde op een niveau dat voldoet aan de kwalificatie-eisen van de BNB.

Het Bureaulidmaatschap heeft recht op of toegang tot:

Nieuwsbrief “Bestekpost” met interessante informatie op het vakgebied;

Collectiviteitkorting op evenementen en andere zaken;

Kwartaalbijeenkomsten, nuttige bijeenkomsten met collega bestekschrijvers en bestekdeskundigen met steeds wisselende onderwerpen;

De Algemene Ledenvergadering;

De gereedschapskist, de aanvullingen van de BNB op de algemene voorwaarden van de Stichting STABU;

De servicedesk BNB;

Een plaats op de goedbezochte pagina ‘specialist zoeken’;
11.03B1. Persoonlijk lidmaatschap

Ereleden.
Ereleden van de BNB kunnen zijn personen die zich voor de BNB en/of voor het aanzien van de bestekkunde bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Gewone leden.
Gewone leden van de BNB kunnen zijn, in Nederland gevestigde te goeder naam en faam bekend staande personen die in de uitoefening van hun functie in belangrijke mate de bestekkunde hanteren op een niveau dat voldoet aan de kwalificatie-eisen van de BNB.

Kandidaat leden.
Kandidaat-lid van de BNB kunnen zijn, in Nederland gevestigde te goeder naam en faam bekend staande personen, maar die nog onvoldoende ervaring hebben om te kunnen voldoen aan de eisen die aan de toelating aan het gewoon lidmaatschap worden gesteld.

Buitengewone leden.
Buitengewone leden van de BNB kunnen zijn gewone, respectievelijk geassocieerde leden die zich terugtrekken van hun beroep dan wel de uitoefening daarvan aanzienlijk beperken.

Het Persoonlijk lidmaatschap heeft recht op of toegang tot:

Nieuwsbrief “Bestekpost” met interessante informatie op het vakgebied;

Collectiviteitkorting op evenementen en andere zaken;

Kwartaalbijeenkomsten, nuttige bijeenkomsten met collega bestekschrijvers en bestekdeskundigen met steeds wisselende onderwerpen;

De Algemene Ledenvergadering;

De gereedschapskist, de aanvullingen van de BNB op de algemene voorwaarden van de Stichting STABU;

De servicedesk BNB;

Het Persoonlijk lidmaatschap heeft geen recht op:

Een plaats op de goedbezochte pagina ‘specialist zoeken’.
11.04C. Aspirant lidmaatschap
Een aspirant lidmaatschap wordt gegeven aan beginnende bestekschrijvers, bijvoorbeeld aan personen die net het diploma ‘bestekschrijven’ hebben behaald. Het lidmaatschap wordt automatisch beëindigd aan het einde van het kalenderjaar’. Een aspirant lidmaatschap kan ook voor promotiedoeleinde worden toegepast.

Het Aspirant lidmaatschap heeft recht op of toegang tot:

Nieuwsbrief “Bestekpost” met interessante informatie op het vakgebied;

Collectiviteitkorting op evenementen en andere zaken;

Kwartaalbijeenkomsten, nuttige bijeenkomsten met collega bestekschrijvers en bestekdeskundigen met steeds wisselende onderwerpen;

Het Aspirant lidmaatschap heeft geen recht op of toegang tot:

De Algemene Ledenvergadering;

De servicedesk BNB;

Een plaats op de goedbezochte pagina ‘specialist zoeken’;

De gereedschapskist, de aanvullingen van de BNB op de algemene voorwaarden van de Stichting STABU.
11.05D. Geassocieerd lidmaatschap
Een geassocieerd lidmaatschap wordt gegeven aan bedrijven en personen die het bestekschrijven en/of het vak als bestekdeskundigen niet uitoefenen, maar als lid zich verbonden voelen met het uitoefenen van bestekschrijven en/of bestekdeskundigen.

Deelname aan:

Nieuwsbrief “Bestekpost” met interessante informatie op het vakgebied;

Collectiviteitkorting op evenementen en andere zaken;

Kwartaalbijeenkomsten, nuttige bijeenkomsten met vakgenoten met steeds wisselende onderwerpen;

De gereedschapskist, de aanvullingen van de BNB op de algemene voorwaarden van de Stichting STABU;

De Algemene Ledenvergadering;

De servicedesk BNB;

Een plaats op de goedbezochte pagina ‘specialist zoeken’;

Geen deelname aan:

Permanente Beroepsontwikkeling PBO.
11.06Contributie en stemrecht.
De contributie van de lidmaatschappen en het stemrecht zijn omschreven in het document “Contributie en stemrecht BNB
11.07Bestuursleden.
Maximaal aantal bestuursleden in het zittende bestuur van de BNB

Bureaulidmaatschap: >50%

Persoonlijk lidmaatschap: < 50%

Aspirant lidmaatschap: 0%
»Artikel 12   Regeling Permanente Beroepsontwikkeling
12.01Permanente beroepsontwikkeling (PBO) is een levenslang leerproces, dat de kennis en vaardigheden van de beroepsuitoefening van bestekdeskundigen op peil houdt, versterkt en vergroot.
12.02In de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling (PBO Regeling 2013) zijn de PBO activiteiten, verplichtingen en naleving omschreven.
12.03Verplichte deelname aan de Regeling Permanente Beroepsontwikkeling geldt voor Bureauleden (bureaulidmaatschap) en Gewone leden (persoonlijk lidmaatschap).