Statuten

STATUTEN VAN DE BOND VAN NEDERLANDSE BESTEKDESKUNDIGEN

Er wordt momenteel gewerkt aan nieuwe Statuten, ook ivm de naamswijziging van de vereniging. De nieuwe Statuten zullen worden vastgesteld in de ALV van najaar 2019. Onderstaand de oude, nog niet bijgewerkte Statuten.

Naam en zetel
» Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen, afgekorte naam: “BNB”, en wordt in de statuten hierna ook aangeduid als BNB.
2. Zij heeft haar zetel in Haarlem.
Doel
» Artikel 2
1. De vereniging is een algemene beroepsvereniging van bestekdeskundigen en stelt zich ten doel de beroepsuitoefening van haar leden te bevorderen, een en ander in de ruimste zin des woords. Onder bestekdeskundige wordt verstaan iemand die zich professioneel bezig houdt met het vervaardigen danwel verwerken van bestekken op bouwkundigen installatie-technisch gebied.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
het bevorderen van overleg tussen de leden over de inhoud van het beroep;
het scheppen van mogelijkheden voor en het bevorderen van een voortdurende toetsing en aanpassing van de uitoefening van het beroep van bestekdeskundige aan de maatschappelijke ontwikkelingen;
het samenwerken met andere organisaties en het voeren van overleg met de overheid en andere participanten in de bouw.
Duur
» Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting (en eindigt op éénendertig december van het jaar volgende op het jaar van de oprichting).
Leden
» Artikel 4
1. De BNB kent de volgende onderscheiding van lidmaatschapsvormen:
a. persoonlijke leden;
b. bureauleden.
2. Persoonlijke leden worden onderscheiden in:
ereleden;
gewone leden;
kandidaat leden;
geassocieerde leden;
buitengewone leden.
3. Ereleden.
Ereleden van de BNB kunnen zijn personen die zich voor de BNB en/of voor het aanzien van de bestekkunde bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
4. Gewone leden.
Gewone leden van de BNB kunnen zijn, in Nederland gevestigde te goeder naam en faam bekend staande personen die in de uitoefening van hun functie in belangrijke mate de bestekkunde hanteren op een niveau dat voldoet aan de kwalificatie-eisen van de BNB.
5. Kandidaat leden.
Kandidaat-lid van de BNB kunnen zijn, in Nederland gevestigde te goeder naam en faam bekend staande personen die tot de onder lid 4 genoemde categorie behoren, maar die nog onvoldoende ervaring hebben om te kunnen voldoen aan de eisen die aan de toelating aan het gewoon lidmaatschap worden gesteld.
6. Geassocieerde leden.
Geassocieerd-lid van de BNB kunnen zijn, in Nederland gevestigde te goeder naam en faam bekend staande personen, die voldoen aan de eisen voor gewone leden, doch in de beroepsuitoefening grotendeels werkzaam zijn in de aanpalende vakgebieden van de bestekdeskundige.
7. Buitengewone leden.
Buitengewone leden van de BNB kunnen zijn gewone, respectievelijk geassocieerde leden die zich terugtrekken van hun beroep dan wel de uitoefening daarvan aanzienlijk beperken.
8. Bureauleden.
Bureaulid van de BNB kunnen zijn in Nederland gevestigde te goeder naam en faam bekend staande adviesbureaus, bedrijven of organisaties, die in de normale uitoefening van hun bedrijf advieswerk of diensten (niet zijnde werken van stoffelijke aard) verrichten, die in belangrijke mate zijn gebaseerd op de bestekkunde op een niveau dat voldoet aan de kwalificatie-eisen van de BNB.
9. Ereleden. Over de benoeming tot erelid van de BNB beslist de ledenvergadering op voorstel van het bestuur.
10. De toelatingseisen worden nader geregeld in het Reglement van toelating.
11. De leden, kandidaat-leden, geassocieerde leden, buitengewone leden en bureauleden dienen de gedragscode te onderschrijven en voorzover op hen van toepassing na te leven.
12. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
13. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
14. Indien een rechtspersoon lid is dan zal zij aan het bestuur opgeven wie namens de rechtspersoon de rechten van het lidmaatschap zal uitoefenen.
» Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
door de dood van het lid;
door opzegging door het lid;
door opzegging door de vereniging;
door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
3. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
De opzeggingstermijn is ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
Rechten van leden
» Artikel 6
1. Recht van informatie.
Alle leden hebben, behoudens het gestelde in artikel 15, zowel actief als passief recht van informatie.
Actief recht van informatie kan worden geëffectueerd door:
vrijheid van publicatie in het officiële orgaan van de vereniging, mits het gepubliceerde geen commercieel karakter heeft;
spreekrecht in vergaderingen van de vereniging; door persoonlijke leden is dit recht persoonlijk uit te oefenen, bureauleden kunnen zich in de vergadering laten vertegenwoordigen door één directeur of leidinggevend persoon, die geen persoonlijk lid is van de BNB.
Passief recht van informatie kan worden geëffectueerd door:
het recht op het ontvangen van het officiële orgaan van de vereniging;
bezoekrecht in vergaderingen van de vereniging; door persoonlijke leden is dit recht persoonlijk uit te oefenen, bureauleden kunnen zich in vergaderingen laten vertegenwoordigen door één directeur of leidinggevend persoon, die geen persoonlijk lid is van de BNB;
recht op inzage in de stukken (notulen, brieven, enzovoorts) van de vereniging.
2. Alle leden hebben het recht van initiatief, voorzover statuten en reglementen dat niet beletten.
3. Alle persoonlijke leden zijn tot elke functie binnen de vereniging ver- en herkiesbaar, voorzover statuten en reglementen dat niet beletten.
4. Stemrecht.
Bij stemmingen in de ledenvergadering van de BNB of daarmee gelijkgestelde stemmingen hebben onderstaande persoonlijke leden stemrecht:
ereleden;
gewone leden;
buitengewone leden.
Ieder hunner brengt één stem uit.
5. Blijk van lidmaatschap.
Leden van de BNB kunnen op onderstaande wijze blijk geven van hun lidmaatschap.
Zij vermelden in correspondentie en/of publicaties:
erelid: erelid van de BNB of erelid BNB of BNB;
gewoon lid: lid van de BNB of lid BNB of BNB;
kandidaat lid: kandidaat lid van de BNB of kandidaat lid BNB;
geassocieerd lid: geassocieerd lid van de BNB of geassocieerd lid BNB;
buitengewoon lid: buitengewoon lid van de BNB of buitengewoon lid BNB;
bureaulid: bureaulid van de BNB of bureaulid BNB.
Verplichtingen van de leden
» Artikel 7
1. De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de statuten en aan alle op hen van toepassing zijnde reglementen welke door de ledenvergadering zijn of worden vastgesteld. De contributieplicht van de onderscheiden categorieën van leden wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.
2. De leden zijn verplicht er voorzoveel mogelijk voor zorg te dragen dat de onder hun leiding of verantwoordelijkheid, op het gebied van de bestekkunde, werkzame personen (niet leden van de BNB) zich gedragen als voor leden van de BNB is voorgeschreven.
3. Alle leden zijn gehouden zich te onderwerpen aan uitspraken van colleges ter toetsing van de gedragscode en/of ter behandeling van klachten.
Toetsing van de gedragscode en behandeling van klachten
» Artikel 8
1. De leden van de BNB zijn onderworpen aan regelingen voor de toetsing van de gedragscode en de behandeling van klachten, voor zover op hen van toepassing verklaard.
2. De toetsing van de gedragscode en de behandeling van klachten zullen worden opgedragen aan:
een college van toezicht;
een raad van beroep.
De leden van deze colleges worden op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering benoemd en ontslagen.
3. Het aantal en de samenstelling van de in dit artikel sub 2 genoemde colleges alsmede de werkwijze en de bevoegdheid tot het toepassen van sancties met inbegrip van de beroepsmogelijkheden en de procedure daarvan zullen bij reglement worden geregeld. Dit reglement dient door de ledenvergadering van de BNB te worden vastgesteld.
Secties
» Artikel 9
1. Op voorstel van het bestuur of tenminste tien leden, kan een ledenvergadering besluiten tot het instellen van secties, welke een, bij de instelling nader te omschrijven, arbeidsterrein hebben. Al hetgeen betrekking heeft op de samenstelling, taak en werkwijze ener sectie, alsmede de bevoegdheden en verplichtingen van de leden der sectie, wordt bij reglement geregeld.
2. De in dit artikel sub 1 genoemde secties hebben nimmer rechtspersoonlijkheid.
Geldmiddelen
» Artikel 10
1. De geldmiddelen van de BNB bestaan uit:
entreegelden, volgens het, in het huishoudelijk reglement, dienaangaande bepaalde;
contributies, volgens het, in het huishoudelijk reglement, dienaangaande bepaalde;
vrijwillige bijdragen;
andere inkomsten.
2. Het bestuur legt ieder jaar uiterlijk in de maand april een begroting voor het lopend verenigingsjaar ter goedkeuring voor aan de ledenvergadering.
3. In bijzondere gevallen kan het bestuur, overeenkomstig het in het huishoudelijk reglement bepaalde, een verlichting van de contributieplicht verlenen.
Bestuur
» Artikel 11
1. Het bestuur bestaat uit ten minste twee en ten hoogste negen natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De functies van voorzitter, secretaris en/of penningmeester kunnen door één persoon worden uitgeoefend.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging, met uitzondering van het hierna bepaalde. Het bestuur bestaat voor tenminste de helft plus één uit gewone leden. Het is de algemene ledenvergadering toegestaan ten hoogste twee bestuursleden te benoemen die geen lid zijn van de vereniging. In het bestuur mogen maximaal twee bestuursleden zitting hebben die niet tevens lid zijn van de vereniging. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vijf jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 14 tot en met 18 zoveel mogelijk van toepassing.
» Artikel 12
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
» Artikel 13
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
Algemene ledenvergaderingen
» Artikel 14
1. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in Nederland.
» Artikel 15
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
» Artikel 16
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid.
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
» Artikel 17
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
» Artikel 18
1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één in Nederland veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Statutenwijziging
» Artikel 19
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.
Ontbinding en vereffening
» Artikel 20
1. Het bepaalde in artikel 19 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.
Reglementen
» Artikel 21
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 19 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.
Slotbepaling
» Artikel 22
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Slotverklaring
1. Tenslotte verklaarden de comparanten:
Als lid van de vereniging treden toe de sub 1 en 2 genoemde oprichters.
2. Bij deze worden benoemd:
a. de heer Christianus Johannes Antonius Schmalhausen, de comparant sub 1 genoemd, als voorzitter.
b. de heer Sietze Wiebe Wierda, de comparant sub 2 genoemd, als secretaris/ penningmeester.
3. De statuten kunnen bepalen, dat een of meer van de bestuursleden, mits minder dan de helft, door andere personen dan de leden worden benoemd.
Identiteit/Slot
Waar in deze akte wordt gesproken over “comparant” en “comparanten” wordt ten deze verstaan “verschenen persoon” en “verschenen personen”.
De identiteit van de verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

WAARVAN AKTE,
in minuut is verleden te Geldermalsen, op de datum als in het hoofd van deze akte gemeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De inhoud van deze akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een concept akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.