Privacybeleid

Privacy Policy BNB

De BNB hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De BNB houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor het vermelden van uw bedrijfsgegevens op onze website;

 • Vragen om uw nadrukkelijke toestemming voor het vermelden van uw persoonlijke gegevens op onze website, hetzij als contactpersoon bij de bedrijfsgegevens hetzij als lid van bestuur of een werkgroep;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BNB zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van bedrijfsleden en geassocieerde leden

Persoonsgegevens van leden of geassocieerde leden worden door de BNB verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

 • Verstrekken van login gegevens;

 • Communicatie over het lidmaatschap en/of uitnodigingen;

 • Het verzenden van de Bestek post;

 • Het geven van informatie aan potentiële opdrachtgevers (middels de zoekfunctie);

 • Het zorg dragen voor de juiste verzending van publicaties en uitnodigingen en voor een juiste registratie voor sessies, congressen, trainingen en cursussen.

Indien u lid bent/wordt zullen wij u voor het beheer van onze contractuele relatie om een aantal persoonsgegevens vragen, waaronder doch niet uitsluitend uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, teneinde u te kunnen voorzien van uw login gegevens. Alle informatie die wij van u ontvangen wordt uitsluitend gebruikt voor bovenstaande doelstellingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de BNB de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Bedrijfsnaam;

 • (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • (Zakelijk) E-mailadres;

 • Adresgegevens;

 • Bankrekeningnummer;

 • Geslacht;

 • Nationaliteit;

 • Opleiding;

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel;

Uw persoonsgegevens worden door de BNB opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Persoonlijke leden en Ereleden

Persoonsgegevens van persoonlijke leden en ereleden worden door de BNB verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;

 • Communicatie over het lidmaatschap en/of uitnodigingen;

 • Het verzenden van de Bestek post;

 • Het zorg dragen voor de juiste verzending van publicaties en uitnodigingen en voor een juiste registratie voor sessies, congressen, trainingen en cursussen.

Indien u lid bent/wordt zullen wij u voor het beheer van onze contractuele relatie om een aantal persoonsgegevens vragen, waaronder doch niet uitsluitend uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, teneinde u te kunnen voorzien van uw login gegevens. Alle informatie die wij van u ontvangen wordt uitsluitend gebruikt voor bovenstaande doelstellingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de BNB de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • (Zakelijk) E-mailadres;

 • Adresgegevens;

 • Bankrekeningnummer;

 • Geslacht;

 • Nationaliteit;

 • Opleiding;

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel;

Uw persoonsgegevens worden door de BNB opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Bestekpost abonnees

Persoonsgegevens van Bestekpost abonnees worden door de BNB verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de BNB de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Bedrijfsnaam;

 • E-mailadres.

 • Uw persoonsgegevens worden door de BNB opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden.

Persoonsgegevens van geïnteresseerde worden door de BNB verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, aanvraag info via de website of e-mail, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de BNB de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Bedrijfsnaam;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de BNB opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Momenteel maken wij gebruik van derden.

Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar).

Bewaartermijn

De BNB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de BNB van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;

 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. U kunt hiervoor te allen tijde contact opnemen met de BNB. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Vragen Als u naar aanleiding van onze Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Contactgegevens BNB, Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen, Wilgensingel 187, 3053 CX Rotterdam, info@bouwspecificatiedeskundigen.nl.