INGENIEURSBUREAU MULTICAL B.V.

INGENIEURSBUREAU MULTICAL B.V.

Schouwburgplein 30-34
3012 CL  ROTTERDAM
(010) 404 63 50
www.multical.nl
postbus@multical.nl

 

Onze rollen
Specialist bouwkundige bestekken (B&U)
Specialist bouwkosten

Onze software
Kubus 4
Kubus 4 element
Kubus Spexx 5

Onze specialisaties
Woningen laagbouw
Woningen hoogbouw
Kantoren
Fabrieken
Opslagruimten
Winkels
Onderwijsgebouwen
Ziekenhuizen
Overige gezondheidszorg
Cultuur
Sport
Recreatie
Interieur
Restauratie/renovatie

Over onze organisatie

Al sinds de oprichting in 1988 houdt Ingenieursbureau Multical zich bezig met de bij het bouw­ pro­ces behorende dienstverlening. In elke fase van dat pro­ces kunnen we een sca­la aan pro­duc­ten en dien­sten aanbieden. Of het nu een inves­te­­rings­kos­ten­over­zicht in de initiatieffase be­treft, dan wel een her­bestem­mingsonderzoek voor een be­staand gebouw, de medewerkers van In­ge­ni­eursbureau Multical kunnen voor advies geraadpleegd worden.

Ondergebracht in de pijlers ‘adviseren’ en ‘organiseren’ leveren wij een omvangrijk aanbod van pro­ducten en diensten, samengesteld op basis van jarenlange ervaring, maar ook als ant­woord op ac­tuele vragen uit de markt. We zijn ons steeds bewust van veranderende huisvestings­con­cep­­ten, innovatieve technieken en mogelijkheden tot verduurzaming. Altijd op zoek naar nieu­we kan­­­sen, houden wij als ingenieursbureau het oog gericht op de toekomstige bouwopgaven.

Wij realiseren ons dat de deskundigheid van onze medewerkers in belangrijke mate bepalend is voor de kwa­­li­teit van onze dienst­verlening. Maar deze kwaliteit blijft niet beperkt tot de bouw­­­tech­­ni­sche aspecten. Wij heb­ben ervaren dat inlevingsvermogen, een opmerkzame hou­ding en denken in oplossingen in plaats van belemmeringen es­sentieel zijn voor een des­kun­­dige en ver­­trou­wen­wek­kende advisering.Kwaliteiten die u van ons, als begeleiders van uw bouwproces, verwachten mag.

Lid werkgroep Systematiek BNB

Lid Klankbordgroep STABU

Lid PG99 (functioneel specificeren) STABU

 

Onze certificaten

Bestekschrijver, STABU

Bestekdeskundige, BNB

Bestekdeskundige, Haagse Hogeschool

UAV 2012, STABU

Functioneel specificeren, Aspectibus

ISO 9001

ISO 14001