Online Lunch Sessie

Datum/Tijd
24/08/2023
12:30 - 13:15

Categorieën


“Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)”.

 

De Omgevingswet 2024, welke op 1 januari 2024 in werking treedt, heeft betrekking op de fysieke leefomgeving en alle activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor die fysieke leefomgeving. Het doel van de wet is tweeledig. Aan de ene kant beoogt de wet een veilige en gezonde fysieke leefomgeving te bereiken en anderzijds in stand te houden.

Deze nieuwe wet integreert de nodige wet en regelgeving (meer dan 26) in het omgevingsdomein in één wet, vier AMvB’s en één regeling. Deze stelselwijziging behoort dan ook tot de grootste wetgevingsoperaties in Nederland en heeft grote gevolgen voor de bouwpraktijk.

 

Het Besluit bouwwerken leefomgeving, afgekort Bbl, is één is van de vier algemene maatregelen van bestuur, is te zien als de ‘vervanger’ van het Bouwbesluit 2012 en gaat eveneens in werking op 1 januari 2024. Het besluit bevat, samen met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), de algemene regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving. Ook de Wet kwaliteitsborging wordt in het Bbl opgenomen. In het Bbl staan de algemene rijksregels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken. Het Bbl bevat bijvoorbeeld regels over de staat en het gebruik van een bouwwerk en over het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Ook stelt het Bbl regels voor verschillende bouw-gerelateerde activiteiten: de (technische) bouwactiviteit, de omgevingsplanactiviteit, brandveilig gebruik van bouwwerken, de sloopactiviteit en het mobiel breken van bouw- en sloopafval.

Zoals gezegd zijn de regels uit het Bbl voor het grootste gedeelte afkomstig uit het Bouwbesluit 2012, maar ook uit de Woningwet en ander bouw gerelateerde wet- en regelgeving.

De toets voor bouwwerkzaamheden zal uiteenvallen in twee verschillende juridische activiteiten, de ‘(technische) bouwactiviteit’ en de ‘omgevingsplanactiviteit’ (bestemmingsplan, welstand etc.). Toetsing van de technische bouwactiviteit vindt plaats aan de hand van het Bbl. In het Bbl worden de technische bouwactiviteiten aangewezen waarvoor, met het oog op een preventieve toets aan technische bouwregels, een omgevingsvergunning nodig is.

Een belangrijke wijziging betreft het gehele besluit, van een indeling per onderwerp zoals we dat kennen van het Bouwbesluit, is in het Bbl een indeling per bouwfase gemaakt. Voor nieuwbouw en bestaande bouw is dat vooral oude wijn in nieuwe zakken. Voor verbouw (waarbij de eisen gebaseerd zijn op die voor nieuwbouw en bestaande bouw) betekent het dat het overzicht uit het Bouwbesluit is vervangen door een zoektocht in het Bbl!

Het Bbl is in 2018 gepubliceerd in Staatsblad 2018-291, maar zal voor de inwerkingtreding nog diverse wijzigingen ondergaan.

Voor onder meer specificatiedeskundigen en contentleverancier zoals Ketenstandaard met haar besteksdatabase en STABU-2 als specificatiemiddel etc. is het van belang om zich te herijken op bijvoorbeeld de wetenschap dat de meeste van de regels in het Bbl zijn uitgewerkt in zogenaamde doel- en middelvoorschriften, wat “anders” is dan in het Bouwbesluit met zijn functionele- en prestatie-eisen en ook weer anders dan de huidige  subparagraaf ##.11 in STABU-2!

Op het internet lijkt bij de uitleg over de Bbl dat de ene keer een doel-eis als een prestatie-eis wordt gezien maar ook wordt gezegd dat een doel-eis in grote lijnen het hedendaagse begrip is voor een functionele-eis is, zoals gebruikt in het Bouwbesluit.

Bij deze OLS hopen we, naast algemene uitleg over deze nieuwe AMvB, specifiek duidelijkheid te krijgen over het hiervoor genoemde, de definities van het soort eisen, daar dit van belang is bij het specificeren van Technische Specificaties, in zowel de TO fase als alle andere bekend zijnde fasen.